Privacyverklaring

D-Luzion is vanuit d-luzion.com verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van d-luzion.com, abonnee bent van de D-Luzion mailinglijst en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

D-Luzion heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. Echter kan er vanuit deze gegevens niet altijd gecontroleerd worden of een abonnee ouder dan 16 is. D-Luzion raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er vanuit d-luzion.com zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met D-Luzion via info@d-luzion.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

D-Luzion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief en/of nieuwe muziek(video’s)

Geautomatiseerde besluitvorming

D-Luzion neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. D-Luzion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • E-mail marketing Mad Mimi

Het programma Mad Mimi wordt gebruikt om nieuwsbrieven te versturen, waarbij je o.a. op een simpele manier beeldmateriaal kunt toevoegen. Met dit beeldmateriaal, waaronder foto’s en video’s, krijg je – in tegenstelling tot reguliere e-mails – een concreet beeld van de verschillende muzikale activiteiten en aanverwante zaken rondom D-Luzion.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

D-Luzion verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussenons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van D-Luzion, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. D-Luzion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

D-Luzion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D-Luzion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die D-Luzion van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@d-luzion.com. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gereageerd op jouw verzoek.

Beveiliging

De bescherming van jouw gegevens wordt serieus genomen. D-Luzion neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met D-Luzion via info@d-luzion.com

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op d-luzion.com worden gepubliceerd. Het is zinvol om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerktreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.